Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

 

Δεκτές στο Συνέδριο θα γίνουν ερευνητικές εργασίες και εργασίες παρουσίασης περιπτώσεων.

Η περίληψη θα πρέπει να είναι σε αρχείο MS Office Word. Προτεινόμενη γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 11cpi, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση. Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων: τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/ νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

Ο τίτλος πρέπει να είναι με bold και κεφαλαία και κατά το δυνατόν συντομότερος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Όλα τα ονόματα των συγγραφέων να αναγραφούν στην ονομαστική, το επίθετο να ακολουθεί τα αρχικά του ονόματος και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης χωρίς κενό μεταξύ τους. Το όνομα του παρουσιαστή να με έντονη γραφή και υπογραμμισμένο (bold-underlined). Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

π.χ. Κ. Μιχαλόπουλος1, Ν. Νικολάου2

Ακολουθεί η διεύθυνση του Ιδρύματος, με την ίδια γραμματοσειρά. Προηγείται το όνομα της Κλινικής Τμήματος, του Ιδρύματος και ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Β’ Παθολογική Κλινική , Π.Γ.Ν. “Αττικόν” ή 451 Στρατιωτικό Νοσοκομείο). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα.

Παράδειγμα μορφοποίησης:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ

Κ. Μιχαλόπουλος1, Ν. Νικολάου2 

1 Β’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

2 Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Η περίληψη χωρίζεται σε ενότητες με την ακόλουθη σειρά:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
 • ΣΚΟΠΟΣ:
 • ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ:
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Ή σε περίπτωση παρουσίασης περίπτωσης:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
 • ΣΚΟΠΟΣ:
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινάει με τον ακριβή τίτλο που αναγράφεται παραπάνω (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους), ακολουθεί άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια η περιγραφή της.

Κάθε ενότητα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή παράγραφο, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο μπορεί να είναι έως 300 λέξεις. Στο σύνολο των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της περίληψης, τα ονόματα των συγγραφέων και τα κέντρα προέλευσης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 21/03/2023.

 

Τρόπος παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 • Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις εργασίες.

 

Γενικές Παρατηρήσεις

 1. Η υποβολή περιλήψεων εργασιών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.
 2. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (21 Mαρτίου 2023), δε θα γίνονται αποδεκτές.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εργασίας αποτελεί η εγγραφή του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία
 4. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής περιλήψεων.

Για ερωτήματα/διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εργασιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη επιστημονικού προγράμματος (Μαρία Ράντου, τηλ. 211-2105553, email: maria.rantou@welcometravel.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλώ πατήστε παρακάτω.

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

 

Δεκτές στο Συνέδριο θα γίνουν ερευνητικές εργασίες και εργασίες παρουσίασης περιπτώσεων.

Η περίληψη θα πρέπει να είναι σε αρχείο MS Office Word. Προτεινόμενη γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 11cpi, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση. Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων: τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/ νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

Ο τίτλος πρέπει να είναι με bold και κεφαλαία και κατά το δυνατόν συντομότερος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Όλα τα ονόματα των συγγραφέων να αναγραφούν στην ονομαστική, το επίθετο να ακολουθεί τα αρχικά του ονόματος και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης χωρίς κενό μεταξύ τους. Το όνομα του παρουσιαστή να με έντονη γραφή και υπογραμμισμένο (bold-underlined). Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.

π.χ. Κ. Μιχαλόπουλος1, Ν. Νικολάου2

Ακολουθεί η διεύθυνση του Ιδρύματος, με την ίδια γραμματοσειρά. Προηγείται το όνομα της Κλινικής Τμήματος, του Ιδρύματος και ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Β’ Παθολογική Κλινική , Π.Γ.Ν. “Αττικόν” ή 451 Στρατιωτικό Νοσοκομείο). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα.

Παράδειγμα μορφοποίησης:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ

Κ. Μιχαλόπουλος1, Ν. Νικολάου2 

1 Β’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

2 Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Η περίληψη χωρίζεται σε ενότητες με την ακόλουθη σειρά:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
 • ΣΚΟΠΟΣ:
 • ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ:
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Ή σε περίπτωση παρουσίασης περίπτωσης:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
 • ΣΚΟΠΟΣ:
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινάει με τον ακριβή τίτλο που αναγράφεται παραπάνω (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους), ακολουθεί άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια η περιγραφή της.

Κάθε ενότητα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή παράγραφο, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο μπορεί να είναι έως 300 λέξεις. Στο σύνολο των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της περίληψης, τα ονόματα των συγγραφέων και τα κέντρα προέλευσης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 21/03/2023.

 

Τρόπος παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 • Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις εργασίες.

 

Γενικές Παρατηρήσεις

 1. Η υποβολή περιλήψεων εργασιών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.
 2. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, (21 Mαρτίου 2023), δε θα γίνονται αποδεκτές.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εργασίας αποτελεί η εγγραφή του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία
 4. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής περιλήψεων.

Για ερωτήματα/διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εργασιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη επιστημονικού προγράμματος (Μαρία Ράντου, τηλ. 211-2105553, email: maria.rantou@welcometravel.gr).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλώ πατήστε παρακάτω.